Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen 2015 (AVVV 2015)

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant:                                      

de opdrachtgever en/of consument wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst;

Consument:                           

consument, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijf- of beroepsactiviteit;

Consumentenverhuizing:    

verhuizing van de inboedel van een consument;

 

Verhuizer:               

de opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt;

Verhuisovereenkomst:

de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de Verhuizer zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg;

Verhuisgoederen:                 

zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;

Inboedel:

al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier;

Consumentenverhuizing:    

verhuizing van de inboedel van een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Bedrijf:                                    

iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk;

Vertragingsschade:                

vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van verhuisgoederen, zoals genoemd in artikel 6:96 BW;

Nieuwwaarde:                        

het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen;

Dagwaarde:                           

de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage;

Marktwaarde:                       

het bedrag waarvoor een zaak kan worden verhandeld op de reguliere markt;

Meerwerk:                             

de op later verzoek van de klant door de Verhuizer te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen;

Minderwerk:                         

bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen werkzaamheden ten aanzien

waarvan de Verhuizer en de klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door de Verhuizer zullen worden verricht.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op consumentenverhuizingen:

-   binnen een gebouw; of

-   waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, inclusief vervoer van vrachtauto per ferry- of spoor binnen Europa, als onderdeel van het wegvervoertraject (bijv. vervoer naar UK per ferry of via de Kanaaltunnel);

-   of een combinatie daarvan.

Een en ander voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.

 

2.   Op verhuizingen die (deels) niet over de weg worden uitgevoerd kunnen andere algemene voorwaarden worden overeengekomen.

3.   Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op:

-   consumentenverhuizingen overzee;

-   consumentenverhuizingen in opdracht van een derde die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen);

-   de verkoop en verhuur van materialen die door de klant worden gebruikt om voor eigen rekening en risico een verhuizing uit te voeren.

4.   Indien in verband met de verhuizing eveneens opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen plaatsvindt, dan zijn daarop van toepassing de Algemene Voorwaarden voor bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV 2015), in welk geval deze voorwaarden zijn meegezonden met de offerte dan wel uiterlijk bij het sluiten van de bewaarnemingsovereenkomst aan de klant ter hand zijn gesteld. Voorts zullen op eerste verzoek de voorwaarden worden toegezonden. De voorwaarden kunnen worden bekeken en gedownload op www.bongers.nl onder het kopje Algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 3 - DE OFFERTE

1.   De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.

 2.   In de offerte worden in ieder geval vermeld:

-   de door de Verhuizer te verrichten werkzaamheden;

-   de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW);

-   de wijze waarop de prijs wordt berekend (regie of aanneemsom);

-   het moment en de wijze van betaling;

-   dat de inboedel tijdens de verhuizing binnen Nederland is verzekerd tot een bedrag van € 100.000 overeenkomstig artikel 4 van deze voorwaarden;

-   dat in geval van bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen Nederland de inboedel  de eerste 30 dagen tegen dezelfde condities is verzekerd als tijdens de verhuizing;

-   voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de verhuizing;

-   dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de verhuisovereenkomst aan de klant verstrekt.

3.     De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum

 ARTIKEL 4 - VERZEKERING INBOEDEL

1.   De Verhuizer heeft de inboedel voor de klant tijdens de verhuizing binnen Nederland verzekerd tot een bedrag van ten minste € 100.000,- tegen alle verliezen van en materiële schade van de inboedel zoals nader omschreven in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden voor Particuliere Verhuisgoederen (PV05),

2.   Bij uitkering van de schade op grond van deze verzekering gelden aanvullend de volgende voorwaarden:

-   de inboedel is, met uitzondering van de hierna genoemde voer- en vaartuigen en voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde, verzekerd op basis van nieuwwaarde, tenzij de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde. In dat laatste geval wordt de dagwaarde vergoed;

-   bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires geldt altijd een uitkering op grond van de dagwaarde;

-   bij voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde geldt een uitkering op basis van marktwaarde.

Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, of naar keuze van de verzekeraars de onmiddellijk na de gebeurtenis door experts vastgestelde herstelkosten, vermeerderd met de door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door experts is vastgesteld.

-   bij diefstal van lijfsieraden geldt een maximale verzekering van € 5.000,- per gebeurtenis;

-   bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een maximale vergoeding verleend van € 25.000,- per gebeurtenis.

3.   Bepaling van de waarde (nieuwwaarde, dagwaarde of marktwaarde) gebeurt door experts, of op basis van voor-taxatie indien er een geldig taxatierapport bestaat. Als er delen van de verhuisgoederen vooraf zijn getaxeerd, dan geldt deze voortaxatie gedurende drie jaar (gerekend vanaf datum dagtekening van het taxatierapport).

4.   Herstel van beschadigingen en vervanging van gedeeltelijk verloren gegane goederen, dan wel vermiste goederen mag pas plaatsvinden nadat tussen de klant en de Verhuizer (c.q. de schade-expert of de verzekeraar) overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade, of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.

5.   Bij bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen Nederland, is de inboedel de eerste 30 dagen verzekerd als bij een verhuizing. Indien er tussen partijen geen andere afspraken worden gemaakt, blijft de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De klant heeft bij het verlengen van de opslagtermijn de keuze om de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd te houden op basis van artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden, of voor een ander nader overeen te komen bedrag. Indien de verzekering (eventueel voor een gewijzigd bedrag) niet wordt voortgezet, dan is de aansprakelijkheid van de bewaarnemer na afloop van de eerste 30 dagen opslag beperkt op basis van de AVBV 2015 (artikel 15 en 18).

 

ARTIKEL 5 - VERHUISPRIJS

1.   Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd:

-   een all-in prijs (methode aanneming van werk) waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd, met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid 6 van dit artikel, doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid;

-   een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvorming methode zeer nauwkeurig worden omschreven. Wanneer op verzoek van de klant een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden overschreden.

2.     De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van de Verhuizer, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:

-   het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;

-   het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;

-   handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed. De Verhuizer mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er wettelijk geen specifieke vakkennis voor is vereist;

-   de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 4 en de garanties in artikel 7.

3.   Tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen, zijn in de verhuisprijs niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffing en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.

4.   In het geval van meerwerk wordt door de Verhuizer bij voorkeur een bijgestelde offerte uitgebracht conform artikel 3, tenzij dit vanwege de spoedeisendheid van het meerwerk niet mogelijk is.

5.   De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de Verhuizer volgens deze voorwaarden andere kosten is verschuldigd, of in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren.

6.   In het geval er geen verhuisprijs is overeengekomen, heeft de Verhuizer recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

 

ARTIKEL 6 - DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand:

-   zodra de klant schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van de Verhuizer te accepteren;

-   indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend;

-   zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan de Verhuizer ter verhuizing ter beschikking stelt.

 

ARTIKEL 7 - GARANTIECERTIFICAAT BINNENLANDSE VERHUIZING

1.   De Verhuizer geeft in verband met zijn beperkte aansprakelijkheid, volgens artikel 8:1182 BW, aan de klant het Garantiecertificaat af met de in lid 3 van dit artikel genoemde rechten.

2.   Het Garantiecertificaat maakt onderdeel uit van deze voorwaarden en de verhuisovereenkomst. De Verhuizer is voor verhuizingen binnen Nederland verplicht het Garantiecertificaat voor de klant aan te vragen en de klant is als onderdeel van de overeenkomst gehouden het Garantiecertificaat en de garantieregeling te aanvaarden.

3.   Het Garantiecertificaat biedt de klant de garantie dat:

a. de Verhuizer de inboedel heeft verzekerd in overeenstemming met artikel 4 van deze algemene voorwaarden. Het Garantiecertificaat geldt tevens als de verzekeringspolis.

b. de verhuizing alsnog, met bekwame spoed, door een door de Verhuizer aan te wijzen

Verhuizer zal worden uitgevoerd, in het geval de gecontracteerde Verhuizer wegens faillissement of surseance van betaling niet meer in staat is de verhuizing uit te voeren. Gevolgschade is uitgesloten.

 

ARTIKEL 8 - INFORMATIEPLICHT VAN DE KLANT

1. De klant stelt de Verhuizer ten aanzien van de verhuisgoederen tijdig in kennis van:

-   alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;

-   alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;

-   alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens.

2. Ten aanzien van de verhuizing stelt de klant de Verhuizer tijdig in kennis van:

-   bijzonderheden ten aanzien van de nieuwe woonlocatie (bijvoorbeeld een huiskamer op de eerste verdieping);

-   andere zaken en omstandigheden die voor de Verhuizer van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing (bijvoorbeeld een opgebroken stoep voor het huis op dag van verhuizing). Een en ander tenzij de klant mag aannemen dat de Verhuizer deze gegevens kent.

 

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUIZER

1.   De Verhuizer is verplicht:

-   de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;

-   een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien;

2.   De verplichtingen van de Verhuizer die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

 

ARTIKEL 10 - GEVAARLIJKE ZAKEN OF STOFFEN

1.   Als de klant aan de Verhuizer gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant de Verhuizer inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de Verhuizer de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.

2.   De Verhuizer heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.

3.   De Verhuizer heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd op iedere tijd en plaats uit te laden en deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant in dat geval aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.

 

ARTIKEL 11 - DOUANEFORMALITEITEN

Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:

-     de Verhuizer dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;

-     de klant dient aan de Verhuizer de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

 

ARTIKEL 12 - WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST BIJ HET VERHUIZEN

1.   De klant mag de Verhuizer verzoeken de uitvoering van de verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de Verhuizer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de Verhuizer niet verstoren. De klant moet de Verhuizer bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de Verhuizer voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.

2.   Als de Verhuizer door onvoorziene omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:

-   nieuwe instructies vragen aan de klant, of

-   als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.

 

ARTIKEL 13 - ANNULEREN EN ONTBINDEN

1.   De klant mag de overeenkomst zonder reden, zoals bedoeld in lid 2 en 3, te allen tijde annuleren. De klant is de Verhuizer daarvoor wel een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen verhuisdatum is de Verhuizer gerechtigd om een schadevergoeding in rekening te brengen van 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum is de Verhuizer gerechtigd om een schadevergoeding van ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs in rekening te brengen. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.

2.   De klant mag de verhuisovereenkomst ontbinden als hem bekend wordt dat de Verhuizer de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging met inachtneming van lid 4 van dit artikel aan de Verhuizer worden meegedeeld.

3.   Wanneer vóór of bij de aanbieding van de verhuisgoederen aan de Verhuizer zich bij één der partijen omstandigheden voordoen die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd om de verhuisovereenkomst niet, of op andere voorwaarden aan te gaan, is deze wederpartij bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.

4.   De ontbinding geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de wederpartij, de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.

5.   Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na ontbinding van de overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden, aan te tonen schade te vergoeden. Dit behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid 2 van deze voorwaarden. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de overeengekomen verhuisprijs.

 

ARTIKEL 14 - DE BETALING

1.   Betaling van de verhuisprijs vindt plaats in contanten op het moment dat de Verhuizer de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert, tenzij anders is overeengekomen. De klant dient de verhuisprijs te betalen bij de aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door de Verhuizer. Contante betaling omvat ook bijschrijven van het verschuldigde bedrag op een door de Verhuizer aangegeven bank- of girorekening op het moment van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2.   Indien bij aanbieding van de factuur door de Verhuizer hem blijkt dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de (voltooiing van) de verhuizing op te schorten. De Verhuizer is in dat geval bovendien gerechtigd om tot opslag en verkoop van de verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 BW lid 2 bedoelde toestemming van de rechter.

3.   Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling niet in contanten bij aflevering zal plaatsvinden, maar daarbij geen betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.

4.   De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Verhuizer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Verhuizer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

5.   Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt de Verhuizer met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

6.   Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van de verhuisprijs is niet toegestaan, tenzij partijen schriftelijk of elektronisch anders overeenkomen.

 

ARTIKEL 15 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUIZER

1.   Bij het niet nakomen van de op grond van artikel 9 op hem rustende verplichtingen is de Verhuizer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Dit tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Voor de vaststelling van de omvang van de materiële schade bij schade aan of verlies van verhuisgoed(eren) wordt mede in aanmerking genomen hetgeen bepaald is in artikel 4 lid 2, 3 en 4. In geval van vertragingsschade is de Verhuizer niet aansprakelijk voor schade die de verhuisprijs te boven gaat; de omvang van de vertragingsschade moet door de klant worden aangetoond.

2.   De Verhuizer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:

-   de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;

-   de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant ter beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt zich bevindt;

-   de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift;

-   enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangebrachte schade. De Verhuizer die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan één of meer van de volgende omstandigheden: het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;

-   het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing;

-   de keuze door de klant - hoewel de Verhuizer hem een andere mogelijkheid aan de hand deed - van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;

-   de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de Verhuizer, indien hij conform artikel 8 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;

-   de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen, het afsterven van planten; het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan de Verhuizer heeft overhandigd;

-   het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.

3.   Wanneer de Verhuizer bewijst dat het niet nakomen van de op hem op grond van de in artikel 9 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van één of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.

4.   De Verhuizer is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.

5.   Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, dan wel voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de Verhuizer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats.

Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de AVBV 2015.

6.   De Verhuizer is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

1.   De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die de Verhuizer lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 8, 10 en 11 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.

2.   De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan de Verhuizer indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 13 van kracht.

3.   De klant zal de Verhuizer op diens eerste verzoek vrijwaren in geval de Verhuizer door derden

buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel − strafrechtelijke boetes daar onder begrepen − op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door de Verhuizer, diens ondergeschikten en hulppersonen. Dit indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

 

ARTIKEL 17 - SCHADEMELDING

Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden geconstateerd, dient de klant deze bij de verhuizing aan de Verhuizer te melden. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de verhuisgoederen te constateren dient de klant dit tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren. Het verdient sterke aanbeveling beschadigingen binnen twee werkdagen na de verhuizing bij de Verhuizer schriftelijk of elektronisch te melden. Indien de Verhuizer niet binnen veertien dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare 01s00c1hade te hebben uitgevoerd.

 

ARTIKEL 18 - SCHADEVERGOEDING BIJ AANSPRAKELIJKHEID

1.   Indien een beroep op de in artikel 4 van deze voorwaarden bedoelde verzekering niet mogelijk is, geldt dat de schadevergoeding die de Verhuizer verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem op rustende verplichtingen (artikel 9) beperkt is op grond van artikel 8:1182 BW (€ 23.000,- per inboedel).

2.   Indien de Verhuizer in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, dan geldt zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid per inboedel.

3.   De Verhuizer kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

4.   Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 23,- is voor rekening van de klant, voor schade aan de inboedel groter dan € 23,- kan de Verhuizer voor het volledige schadebedrag aansprakelijk worden gesteld, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

5.   Alle op de verhuisovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende vorderingen verjaren conform het BW een jaar na aflevering van de verhuisgoederen.

ARTIKEL 19 - KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verhuizer tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt of behoren te ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 20 - GESCHILLENREGELING

1.   Geschillen tussen een consument en de Verhuizer over de totstandkoming of de uitvoering van de verhuisovereenkomst zoals bedoeld in artikel 1 kunnen zowel door de klant als door de Verhuizer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Verhuizen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

2.   Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de Verhuizer heeft ingediend.

3.   Nadat de klacht bij de Verhuizer is ingediend, moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4.   Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Verhuizer aan deze keuze gebonden. Indien de Verhuizer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Verhuizer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5.   De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6.   Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 21 - TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing op (de) overeenkomsten die op basis van de AVVV zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

ARTIKEL 22 - WIJZIGINGEN

Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de Consumentenbond tot stand komen, indien en voor zover deze voortvloeien uit wijzigingen in wet- en regelgeving, ter zake van  de uitvoering van de werkzaamheden waarop deze voorwaarden betrekking hebben. In geval van zodanige wijzigingen worden deze eerst van kracht één maand nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd. De Organisatie voor Erkende Verhuizers, neemt de verplichting op zich  om vastgestelde wijzigingen openbaar te maken.

ARTIKEL 24 - CITEERTITEL

Deze Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen kunnen worden aangehaald als AVVV 2015.

===========================================================================

Algemene verzekeringsvoorwaarden voor

particuliere verhuisgoederen

(PV05)

ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze verzekering wordt verstaan onder:

1.1.   Verzekerde

Verzekeringnemer, zijn/haar echtgeno(o)t(e) en voorts de personen met wie hij/zij in gezinsverband samenwoont, alsmede inwonende kinderen en inwonend personeel en/of de in de polis zodanig genoemde natuurlijke of rechtspersoon voorzover hij belang heeft bij het behoud van de verzekerde zaak.

1.2.   Verzekerd belang

Het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaken uit hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht, dan wel het dragen van het risico voor het behoud of de aansprakelijkheid daarvoor.

1.3.   Inboedel

Alle roerende zaken waarvan de verzekerde bezitter is en die behoren tot de particuliere huishouding van de verzekerde met inbegrip van lijfsieraden, audiovisuele apparatuur en overige kostbare inboedelzaken alsmede motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires, zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden. Niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldwaardig papier.

1.4.   Lijfsieraden

Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te dragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)-metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen alsmede parels. Onder deze begripsomschrijving vallen eveneens de lijfsieraden, die aan de oorspronkelijke bestemming zijn onttrokken, zoals bijvoorbeeld de lijfsieraden die als beleggingsobject worden beschouwd.

1.5.   Overige kostbare inboedelzaken

Audiovisuele apparatuur, computerapparatuur, antiek en antiquiteiten, kunstvoorwerpen in ruime zin waaronder ook sieraden niet bestemd om aan of op het lichaam te worden gedragen en verzameling(en).

1.6.   Averij-grosse

Alle schade, ook die opzettelijk is veroorzaakt tot redding van schip en lading in nood.

1.7.   Bereddingskosten

Kosten door verzekerde bij of na het voorval gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken.

1.8.   Nieuwwaarde

Het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.

1.9.   Dagwaarde

De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.

1.10  Marktwaarde

De prijs die uitdrukking geeft aan de waarde op de inkoopmarkt.

1.11. Polis/polisblad

Het Garantiecertificaat tezamen met deze Algemene  Verzekeringsvoorwaarden wordt aangemerkt als polis. De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene

Voorwaarden voor Verhuizingen 2015,, alsmede de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen 2015.

ARTIKEL 2 - OMVANG VAN DE DEKKING

2.1. De verzekering dekt materiële schade aan en/of verlies van de inboedel veroorzaakt door:

a.   brand, ook indien veroorzaakt door de aard of een gebrek van de verzekerde zaken;

b.  ieder plotseling van buiten komend onheil;

c.   oorlogs- en stakersmolest conform de bepalingen van M3 Clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico; alsmede boven de verzekerde som bijdrage in averij-grosse en bereddingskosten.

2.2. Waar in de polis en bijbehorende clausules sprake is van kosten en vergoedingen boven de verzekerde som, zullen deze worden beschouwd als te zijn verzekerd op “premier risque” basis, ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde zaken (of belangen) onmiddellijk voor de gebeurtenis.

2.3. Schaderegelingscourtage

Deze verzekering dekt voorts 1% schaderegelingscourtage waarmede bij de premievaststelling rekening is gehouden.

ARTIKEL 3 - UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Van de verzekering is uitgesloten schade aan de inboedel indien dit veroorzaakt is door of het gevolg is van:

3.1. ongedierte, insecten, schimmels, bacteriën, virussen en andere micro-organismen;

3.2. Clausule Terrorisme

Deze clausule heeft voorrang op enige andere bepaling of clausule in deze polis, indien andere bepalingen of clausules in deze polis hiermee niet overeenkomen of strijdig zijn, zullen die andere bepalingen of clausules geen uitwerking hebben en als niet bestaand worden beschouwd.

1.   Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze polis of de daarin vermelde clausules wordt overeengekomen dat voorzover deze polis verlies van of schade aan verzekerde zaken dekt die wordt veroorzaakt door terrorisme en gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen, deze dekking slechts geldt voor verzekerde zaken tijdens het normale verloop van de reis en in ieder geval zal eindigen:

of:

1.1   overeenkomstig het in de polis bepaalde met betrekking tot de verzekerde reis,

of:

1.2   bij aflevering aan de ontvanger, in het pakhuis op eindbestemming of opslagplaats op de in de polis bepaal- de bestemming,

1.3   bij aankomst in ieder ander pakhuis of opslagplaats, voorafgaand aan of op de in de polis genoemde bestemming, die de verzekerde kiest om te gebruiken voor andere opslag dan die in het normale verloop van de reis,

of:

1.4   met betrekking tot zeevervoer, na afloop van 60 dagen na lossing uit het zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing,

1.5   met betrekking tot luchtvervoer, na afloop van 30 dagen na lossing uit het vliegtuig op de luchthaven van bestemming, welke van bovengenoemde situaties zich het eerst voordoet.

2.   Indien deze polis na beëindiging van de dekking volgens lid 1 verlies van of schade aan verzekerde zaken dekt bij binnenlandse of andere reizen dan vangt de dekking opnieuw aan voor het normale verloop van de reis en eindigt opnieuw volgens lid 1.

3.   Het risico van terrorisme als genoemd in lid 1 wordt hiermee geacht in M3 Clausule Oorlogsrisico en Stakers- risico toegevoegd te zijn aan het vermelde onder stakersrisico. Voor het overige gelden de bepalingen van M3 Clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico dienovereenkomstig.

3.3. Clausule Terrorismedekking

Voor de tekst van deze clausule verwijzen wij naar het “Clausule-blad Terrorismedekking” bij de Nederlandse Herverzekerings-maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Uitdrukkelijk wordt bepaald dat Clausuleblad Terrorismedekking van toepassing is indien en voorzover geen dekking voor het terrorismerisico wordt verleend op basis van Clausule Terrorisme.

3.4. Atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens

Deze clausule zal prevaleren boven alle andere bepalingen in deze verzekeringsovereenkomst, waarmee polisbepalingen en clausules die hiermee niet in overeenstemming zijn terzijde zijn gesteld.

1.   Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:

1.1.  Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de overheid moet zijn afgegeven. Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht. Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.

1.2.  Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

3.5. Oorzaken of omstandigheden zoals vermeld in artikel 15 lid 3 van de AVVV 2015 en artikel 15 lid 3 van de AVBV 2015.

3.6. Opzet, of met goedvinden van verzekeringnemer of enige belanghebbende bij uitkering uit hoofde van deze verzekering;

3.7. Bij diefstal van lijfsieraden wordt een maximale vergoeding verleend van EUR 5.000,00 per gebeurtenis.

3.8. Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een maximale vergoeding verleend van EUR 25.000,00 per gebeurtenis.

ARTIKEL 4 - SCHADEMELDING

Indien bij aflevering van de inboedel beschadigingen of vermissingen worden geconstateerd, dient verzekerde deze bij de verhuizing aan de Verhuizer te melden. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan of vermissingen van de inboedel te constateren dient verzekerde dit tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren. Het verdient sterke aanbeveling om beschadigingen of vermissingen binnen twee werkdagen na de verhuizing c.q. aflevering bij de Verhuizer schriftelijk of elektronisch te melden. Indien de Verhuizer niet binnen veertien dagen na de verhuizing c.q. aflevering de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

ARTIKEL 5 - OMVANG VAN DE SCHADE

5.1. Bepaling van de schadeomvang

5.1.1.     Schadeomvang

Als schade zal worden aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde voorwerpen onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis of, naar keuze van de verzekeraars, de onmiddellijk na de gebeurtenis vastgestelde herstelkosten van die zaken, die naar het oordeel van de experts voor herstel vatbaar zijn. Voorts wordt als schade aangemerkt de grootte van een door de gebeurtenis veroorzaakt en door het herstel niet opgeheven waarde-vermindering als deze door de experts is vastgesteld.

5.1.2.     Waardebepaling

Als waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis zal worden aangehouden het bedrag van de voortaxatie of de nieuwwaarde. Bij de vaststelling van de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis zal waar mogelijk met deze waarden rekening gehouden worden. Schadevaststelling op basis van dagwaarde vindt plaats bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires alsmede bij voorwerpen waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde. Voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde worden op basis van marktwaarde vergoed. De schade aan gehuurde voorwerpen wordt vastgesteld op de vergoeding die aan de verhuurder verschuldigd is.

5.1.3.     Taxatie door deskundigen

Indien delen van de inboedel vooraf door deskundigen zijn getaxeerd geldt deze voortaxatie te rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport gedurende drie jaar.

ARTIKEL 6 - SCHADEVERGOEDING

Indien op grond van deze verzekering recht op schadevergoeding bestaat, zal deze via de Verhuizer worden voldaan binnen 4 weken na ontvangst van alle voor de verzekeraars noodzakelijke gegevens.

ARTIKEL 7 - VERVAL VAN RECHTEN

Elk recht op schadevergoeding vervalt één jaar na de schadedatum.

ARTIKEL 8 - GESCHILLEN

Op geschillen tussen de verzekerde en de Verhuizer zijn de desbetreffende bepalingen van de AVVV 2015 alsmede de AVBV 2015 van toepassing.

ARTIKEL 9 - PRIVACY-BESCHERMING

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de verzekeraar gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing, alsmede de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf”. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven.

ARTIKEL 10 - KLACHTENBEHANDELING

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kunt u zich schriftelijk wenden tot:

–      de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,Postbus 93257, 2509 AN ‘S-GRAVENHAGE

===================================================================

Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen 2015 (AVBV 2015)

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant:                                                    

de bewaargever, degene die verhuisgoederen in bewaring geeft;

Consument:                                        

consument, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;

Bewaarnemer:                                    

de Verhuizer die als opdrachtnemer beroepsmatig verhuisgoederen in bewaring neemt;

Bewaarnemingovereenkomst:         

de overeenkomst waarin de bewaarnemer zich tegenover de klant verbindt de verhuisgoederen die de klant hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven;

Verhuisgoederen:                              

zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;

Bewaarplaats:                                      

een schone en droge ruimte die geschikt is om er verhuisgoederen te bewaren;

Inventarislijst:                                     

een, door de klant en de bewaarnemer ondertekende, lijst waarop de in bewaring gegeven verhuisgoederen en de zichtbare gebreken daaraan zijn vermeld.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tot bewaarneming van verhuisgoederen. Partijen kunnen overeenkomen deze voorwaarden te laten gelden voor bij de verhuisgoederen behorende zaken, zoals auto’s, motorfietsen, boten en caravans. Indien in verband met de opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen een verhuizing plaatsvindt, dan zijn op de verhuizing van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. Voorts zullen op eerste verzoek de voorwaarden worden toegezonden. De voorwaarden kunnen worden bekeken en gedownload op www.bongers.nl onder het kopje Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 - VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN

1.   De bewaarnemer wijst de klant erop dat de klant kennis moet geven van zaken onder de in bewaring te geven verhuisgoederen die kennelijk gevaar op kunnen leveren voor de goederen die in de bergplaats worden bewaard, van zaken die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde (waardevolle papieren, voorwerpen van edelmetaal of geldswaardige papieren) zoals genoemd in artikel 15 lid 3i van deze voorwaarden.

2.   De bewaarnemer heeft het recht om goederen die voor zijn bergplaats ongeschikt zijn te weigeren. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: aan bederf onderhevige goederen, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen, wapens, drugs en overige verboden middelen.

3.   De bewaarnemer draagt er zorg voor, dat van elke bewaarneming bij het sluiten van de bewaarnemingovereenkomst een inventarislijst wordt opgemaakt, die als bijlage deel uitmaakt van de bewaarnemingovereenkomst. Op de inventarislijst dient zo mogelijk de door de klant opgegeven waarde van één of meerdere in bewaring gegeven zaken te worden aangegeven.

4.   De bewaarnemer kan van de klant overlegging van een geldig legitimatiebewijs verlangen (paspoort of identiteitskaart).

ARTIKEL 4 - DE OFFERTE

1.   De offerte voor het in bewaring nemen van verhuisgoederen wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.

2.   In de offerte worden in ieder geval vermeld:

-   de begindatum en zo mogelijk de einddatum van de bewaarneming of, als dat niet mogelijk is, de aanduiding van onbepaalde duur;

-   het bewaarloon, de betalingswijze en de betaaltermijn;

-   de kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer teruggeven van de verhuisgoederen (in- en uitslagkosten);

-   welke zorgmaatregelen de bewaarnemer zal treffen en de kosten van die maatregelen;

-   dat op de te verrichten werkzaamheden de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen van toepassing zijn. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de bewaarnemingovereenkomst aan de klant verstrekt.

3.   De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.

ARTIKEL 5 - BEWAARLOON

1.   Het bewaarloon, zijnde de prijs voor de bewaarneming, wordt bepaald aan de hand van het volume, gewicht of ruimtebeslag van de in bewaring te nemen verhuisgoederen, de zorg die volgens de bewaarnemingovereenkomst aan deze goederen moet worden besteed en de periode waarop de bewaarneming betrekking heeft.

2.   Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen maken de volgende kosten geen deel uit van het bewaar- loon en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht:

-   kosten die bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren maar die de bewaarnemer niettemin moet maken in verband met de overeengekomen zorg voor de in bewaring gegeven goederen of die hij moet maken om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen; slechts voor zover de oorzaak in de verhuisgoederen van de klant is gelegen. De bewaarnemer stelt de klant als dit mogelijk is vooraf op de hoogte van de te nemen maat- regelen en de kosten;

-   kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer afgeven van de verhuisgoederen (in- en uitslagkosten);

-   de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 13.

3.   Indien er geen bewaarloon is overeengekomen, heeft de Verhuizer recht op een bewaarloon vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

4.   Bij langdurige bewaarneming wordt het bewaarloon jaarlijks aangepast. De eerste aanpassing van het bewaarloon kan een jaar na datum van in bewaring nemen plaats vinden, tenzij daarvan wordt afgeweken bij overeenkomst.

ARTIKEL 6 - DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand:

-     zodra de klant schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van de Verhuizer te accepteren;

-     indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend;

-     zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan de Verhuizer ter bewaarneming ter beschikking stelt.

ARTIKEL 7 - ADRESWIJZIGING

1.   De klant is verplicht de bewaarnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te brengen van wijzigingen van zijn adres.

2.   De bewaarnemer kan volstaan met het doen van alle mededelingen aan de klant, waartoe hij uit hoofde van de bewaarnemingovereenkomst is gehouden, aan het hem laatst bekende adres.

3.   Bij afwezigheid van de klant van tenminste twee maanden dient de klant dit schriftelijk of elektronisch aan de bewaarnemer te melden en een contactpersoon of gemachtigde aan te wijzen.

4.   De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, doordat de klant zelf niet aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen van de klant heeft voldaan.

ARTIKEL 8 - ANNULEREN

De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is de bewaarnemer daarvoor een schadevergoeding verschuldigd van ten hoogste het bewaarloon van een maand, tenzij de bewaarnemer aantoont dat de door de annulering geleden schade aanzienlijk meer dan het bewaarloon van een maand bedraagt.

ARTIKEL 9 - OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE KLANT

1.   De bewaargever kan een bewaarnemingovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

2.   De bewaarnemer is verplicht de in bewaring gegeven verhuisgoederen terug te geven voor het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon, alsmede van eventuele ten laste van de bewaargever komende kosten. De teruggave vindt zo veel mogelijk plaats op het door de bewaargever gewenste tijdstip.

3.   Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven verhuisgoederen bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de bewaargever met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen tot het moment waarop de verhuisgoederen aan de bewaargever zijn teruggegeven dan wel deze door de bewaarnemer zijn verkocht of vernietigd.

ARTIKEL 10 - OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE BEWAARNEMER

1.   De bewaarnemer kan een bewaarnemingovereenkomst tussentijds opzeggen bij bedrijfsbeëindiging en indien voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. Hij dient het opzeggen schriftelijk of elektronisch aan de klant te berichten en een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen.

2.   De klant is verplicht de in bewaring gegeven verhuisgoederen terug te nemen voor het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon, alsmede van eventuele ten laste van de klant komende kosten. De teruggave vindt zo veel mogelijk plaats op het door de klant gewenste tijdstip.

3.   Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven verhuisgoederen bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de klant met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen voor de duur van de (vervangende) bewaarneming of tot het moment waarop de verhuisgoederen aan de klant zijn teruggegeven dan wel deze door de bewaarnemer zijn verkocht of vernietigd.

4.   In geval van bedrijfsbeëindiging geldt dat de bewaarnemer vervangende bewaarneming dient te regelen als de klant in redelijkheid niet in staat is om met een andere bewaarnemer een overeenkomst aan te gaan. Deze verplichting geldt niet bij nalatigheid aan de zijde van de klant.

ARTIKEL 11 - TERUGGAVE

1.   De bewaarde verhuisgoederen worden teruggegeven op het adres van de bewaarplaats, tenzij anders wordt overeengekomen.

2.   De bewaarde verhuisgoederen worden teruggegeven aan de klant met inachtneming van artikel 14 lid 2. Als dit niet mogelijk is worden zij overhandigd aan degene die daartoe door de klant schriftelijk of elektronisch is gemachtigd.

Als er geen gemachtigde is worden zij overhandigd aan degene die uit anderen hoofde dan de bewaarnemingovereenkomst recht heeft op teruggave daarvan, tenzij daarop beslag is gelegd en uit de vervolging van dit beslag een verplichting tot afgifte aan de beslaglegger voortvloeit.

3.   Bij tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen verhuisgoederen, dient een door de bewaarnemer en de klant te ondertekenen lijst te worden opgesteld, waarop de teruggegeven goederen vermeld staan. De bewaarnemer kan van de klant een zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van het bewaarloon, wanneer de waarde van de nog niet teruggegeven goederen daartoe aanleiding geeft of overigens, wanneer hij gegronde

redenen heeft te twijfelen aan tijdige betaling van het bewaarloon in de toekomst.

4.   De bewaarnemingovereenkomst eindigt door het overlijden van de klant, wanneer de klant onder curatele wordt gesteld, aan hem/haar surseance van betaling is verleend dan wel hij/zij in staat van faillissement komt te verkeren.

Het bewaarloon is alsdan verschuldigd tot en met de maand volgende op de maand waarin betreffende gebeurtenis plaatsvond. De erfgenamen c.q. de curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de verhuisgoederen terug te nemen voor het einde van de periode waarover bewaarloon moet worden betaald. De artikelen 9 en 14 zijn van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 12 - VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAARNEMER

1.   De bewaarnemer verplicht zich verhuisgoederen te bewaren en terug te geven, waarbij hij is gehouden de verhuisgoederen terug te geven in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Bij de bewaring moet de bewaarnemer de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.

2.   De bewaarnemer is verplicht de klant gedurende de bewaarneming toegang te verschaffen tot de in bewaring genomen verhuisgoederen tegen vergoeding van de daaraan verbonden extra door de bewaarnemer te maken kosten en mits daaromtrent vooraf met de bewaarnemer een afspraak is gemaakt.

ARTIKEL 13 - VERZEKERING

1.   De bewaarnemer is verplicht verzekerd te zijn tegen zijn aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet en deze voorwaarden.

2.   De bewaarnemer wijst de klant erop dat, teneinde verzekerd te zijn tegen risico’s waarvoor de bewaarnemer niet aansprakelijk is:

-   de klant een tijdelijke opslagverzekering voor verhuisgoederen voor de bewaarnemingperiode dient af te sluiten,

dan wel

-   de klant zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming dient over te schrijven naar het adres van de bergplaats.

ARTIKEL 14 - BETALING EN ZEKERHEDEN

1.   Het bewaarloon en eventuele andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten moeten door de klant(en) hoofdelijk per overeengekomen periode worden betaald.

2.   Alle kosten die de klant verschuldigd is aan de bewaarnemer moeten voor teruggave van de verhuisgoederen zijn voldaan. De bewaarnemer heeft het recht van retentierecht (terughouding) op de in bewaring genomen verhuisgoederen totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen uit de bewaarnemingovereenkomst of voorgaande tussen dezelfde partijen gesloten verhuisovereenkomst heeft voldaan.

3.   De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De bewaarnemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is betaald, is de bewaarnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.

4.   Als de betalingsachterstand van de klant meer dan drie maanden bedraagt, gerekend vanaf de oorspronkelijke betalingsdatum, of zodra de betalingsachterstand de dagwaarde van de in bewaring genomen verhuisgoederen inclusief kosten van verkoop en ruiming overtreft, verkrijgt de bewaarnemer het recht de overeenkomst op te zeggen.

5.   De bewaarnemer dient minimaal eenmaal per aangetekende brief aan het bij bewaarnemer laatst bekende adres van de klant te hebben aangemaand, alvorens tot uitoefening van zijn rechten op grond van lid 4 en lid 6 van dit artikel te kunnen overgaan.

6.   De klant die verhuisgoederen aan de bewaarnemer afgeeft ter uitvoering van een overeenkomst vestigt daarmee een vuistpandrecht op die verhuisgoederen ten gunste van de bewaarnemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan de bewaarnemer verschuldigd is of zal worden. De bewaarnemer mag tot (openbare) ver- koop van de verhuisgoederen over gaan, tenzij de klant een klacht, zoals omschreven in artikel 20 van deze voorwaarden, heeft ingediend bij de Geschillencommissie Verhuizen. Alvorens tot verkoop over te gaan zal de bewaar nemer de klant:

-   indien en voor zover de adresgegevens van de klant bekend zijn, nogmaals per aangetekende brief sommeren alle verschuldigde kosten te betalen. In de brief dient vermeld te worden dat de bewaarnemer tot openbare (of onderhandse, zie lid 7) verkoop zal overgaan als de klant ook de in de sommatie gestelde termijn laat verstrijken;

-   indien en voor zover de adresgegevens van de klant niet bekend zijn of wanneer het aangetekend schrijven de klant om welke reden dan ook niet heeft bereikt, wordt de hiervoor onder a) genoemde mededelingen via een deurwaardersexploot gedaan, aan het bij bewaarnemer laatst bekende adres van de klant.

7.   De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengt van de verhuisgoederen, echter met inachtneming van de geldende wettelijke regels. Als de opbrengst van de verkoop van de verhuisgoederen de vorderingen van de bewaarnemer overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk aan de klant ter hand gesteld of op zijn bankrekening overgemaakt.

ARTIKEL 15 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARNEMER

1.   Bij het niet-nakomen van de op hem rustende verplichtingen is de bewaarnemer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig bewaarnemer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een bewaarnemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

2.   De bewaarnemer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:

-   de gebrekkigheid van de bewaarplaats;

-   de gebrekkigheid van het materiaal dat hij gebruikt;

-   enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangerichte schade.

3.   De bewaarnemer is, mits hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en behoudens tegenbewijs, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:

a. schade aan of verlies van de in bewaring genomen verhuisgoederen indien de schade of het verlies voortkomt uit eigen gebrek of eigen bederf van deze verhuisgoederen;

b. schade aan zaken die niet door de bewaarnemer of zijn personeel zijn ingepakt, verpakt of uitgepakt en die niet te wijten is aan handelingen van de bewaarnemer of zijn personeel;

c.  schade veroorzaakt door het uitlopen van vloeibare stoffen uit lampen, flessen, vaten en dergelijke;

d. schade aan elektrische, elektronische en mechanische apparatuur, uurwerken, barometers voor zover de schade uitsluitend samenhangt met de aard of de staat van de betrokken zaak;

e. het aflopen van de foelie van spiegels of de beschadiging daarvan;

f.  schade aan de verhuisgoederen zoals door mot, houtworm of roest mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;

g. schade die voortvloeit uit de aard van de in bewaring genomen zaken zelf, zoals bijvoorbeeld vers gepolitoerde of geschilderde meubelen, het loslaten van gips van geschilderde of vergulde spiegel- of schilderijlijsten, het loslaten van lijm van stukken van meubelen, het inwerken van de atmosfeer op pasteltekeningen, het ontstemmen van piano’s, het achteruitgaan van de kwaliteit van informatiedragers zoals audio- en videobanden en dergelijke, mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;

h. schade als gevolg van het verloren gaan van sleutels van meubelen, tenzij deze aan de bewaarnemer of zijn personeel werden overhandigd en hiervan blijkt uit de inventarislijst;

i.  schade als gevolg van het verloren gaan van zaken zoals bankpapier, munten en penningen, geldswaardig papier, edele metalen, edelgesteente, sieraden, documenten en verzamelingen als niet uit de inventarislijst of een ander door de klant en de bewaarnemer ondertekend document blijkt dat deze zaken daadwerkelijk in bewaring zijn gegeven.

4.   Wanneer de bewaarnemer bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel 12 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hierboven in lid 3 genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

1.   De klant moet de schade die de bewaarnemer heeft geleden als gevolg van door de klant in bewaring gegeven verhuisgoederen vergoeden, alsmede alle noodzakelijk gemaakte kosten van eventuele ontruiming, verkoop, betekening van deurwaardersexploten, en dergelijke.

2.   Indien de klant zijn verplichting niet is nagekomen als bedoeld in artikel 7, komen eventuele kosten die daarvan het gevolg zouden zijn ten laste van de klant.

ARTIKEL 17 - SCHADEMELDING

1.   Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de teruggave aan de bewaarnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de bewaarnemer wordt geacht de verhuisgoederen zonder direct waarneembare schade te hebben teruggegeven.

2.   Niet-direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na de teruggave aan de bewaarnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de bewaarnemer wordt geacht de verhuisgoederen zonder niet-direct waarneembare schade te hebben teruggeven.

3.   Dadelijk na teruggave kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in lid 1 en 2 vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan vóór het verstrijken van de uitsteltermijn te worden gemeld.

4.   De schadeaangifte dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren.

ARTIKEL 18 - SCHADEVERGOEDING BIJ AANSPRAKELIJKHEID

1.   Voor zover de bewaarnemer aansprakelijk is wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen zoals genoemd in artikel 12 heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is  samengesteld:

-   bij totaal verlies of vermissing: een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade;

-   bij gedeeltelijk verlies of beschadiging: een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit:

o    een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed;

o    een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed bij de teruggave, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant.

2.   De schadevergoeding die de bewaarnemer op grond van een door hem aangegane overeenkomst tot bewaarneming van verhuisgoederen is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die overeenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot het bedrag zoals vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 11 maart 1991, ter

uitvoering van artikel 8:1182 BW (€ 23.000 per inboedel). Partijen kunnen evenwel overeenkomen dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van de bewaarnemer uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd wordt tot een nader aan te geven bedrag.

3.   De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt een jaar na de datum van teruggave van de verhuisgoederen, dan wel na beëindiging van de overeenkomst op grond van artikel 9 en artikel 10 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 19 - KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de bewaarnemer tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt of behoren te ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 20 - GESCHILLENREGELING

1.   Geschillen tussen een consument en de bewaarnemer over de totstandkoming of de uitvoering van de bewaarnemingovereenkomst als bedoeld in artikel 1 sub c kunnen zowel door de consument als door de bewaarnemer

aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Verhuizen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP

Den Haag (www.sgc.nl).

2.   Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij de bewaarnemer heeft ingediend.

3.   Nadat de klacht bij de bewaarnemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4.   Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de bewaarnemer aan deze keuze gebonden. Indien de bewaarnemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De bewaarnemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5.   De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.

De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6.     Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 21 - TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van de AVBV zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

ARTIKEL 23 - WIJZIGINGEN

Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de Consumentenbond tot stand komen, indien en voor zover deze voortvloeien uit wijzigingen in wet- en regelgeving, ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden waarop deze voorwaarden betrekking hebben. In geval van zodanige wijzigingen worden deze eerst van kracht één maand nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd. De Organisatie voor Erkende Verhuizers neemt de verplichting op zich om

vastgestelde wijzigingen openbaar te maken.

ARTIKEL 24 - CITEERTITEL

De Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen kunnen worden aangehaald als AVBV 2015.

=======================================================================

Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van Handymandiensten 2015 (AVHD 2015)

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant:                                      

de opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Consument:                           

natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- en beroepsactiviteit vallen;

Verhuizer:                

de opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt en bedrijfsmatig kleinschalige Handymankluswerkzaamheden verricht;

Handymanovereenkomst:  

de overeenkomst van kluswerkzaamheden waarbij de Verhuizer zich tegenover de klant verbindt tot het uitvoeren van kluswerkzaamheden;

Meer- en minderwerk:        

door de klant gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs;

Geschillencommissie:           

de Geschillencommissie Verhuizen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.sgc.nl).

ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER

Deze algemene voorwaarden – hierna te noemen Handymanvoorwaarden – zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen klant en de Verhuizer.

ARTIKEL 3 - SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

1.   De Verhuizer draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een Opdrachtformulier Handymandiensten. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden

met:

-   een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;

-   de prijs van het werk;

-   de betaalwijze.

2.   De klant en de Verhuizer kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden:

-   vaste prijs;

-   regie.

3.   Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze Handymanvoorwaarden. Bij regie komen klant en de Verhuizer overeen dat de gemaakte kosten van de Verhuizer worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt de Verhuizer een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.

Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.

4.   Indien de klant een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden.

5.   De Verhuizer draagt er zorg voor dat deze Handymanvoorwaarden tijdig aan de klant ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUIZER

1.   De Verhuizer staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat hij gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen en materialen.

2.   Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de Verhuizer, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de klant.

3.   De Verhuizer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

4.   De Verhuizer is verplicht de klant te wijzen op:

-   onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de Verhuizer deze kent of  redelijkerwijs behoort te kennen;

-   onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;

-   kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

-   gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de Verhuizer openbaren en de Verhuizer ter zake deskundig moet worden geacht.

5.   Indien de Verhuizer één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1.   De klant staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

2.   De klant dient er voor te zorgen dat de Verhuizer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

3.   Indien de klant één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

4.   De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

-   onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

-   onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;

-   kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

-   gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de Verhuizer op grond van artikel 4 lid 4.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de Verhuizer ervoor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd op een opdrachtformulier zoals bedoeld in artikel 3 met inbegrip van het akkoord van de klant.

ARTIKEL 7 - ONVOORZIENE COMPLICATIES

1.   Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de Verhuizer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de klant.

2.   Indien de Verhuizer de klant niet kan bereiken, dient de Verhuizer het werk te onderbreken,

behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

3.   Eventuele extra kosten, die de Verhuizer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de klant worden vergoed, tenzij de schade aan de Verhuizer is toe te rekenen.

ARTIKEL 8 - OPLEVERING

1.   Na voltooiing van het werk nodigt de Verhuizer de klant uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De klant dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

2.   Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de Verhuizer dienen te worden hersteld, zal de Verhuizer deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van de Verhuizer vallen.

ARTIKEL 9 - BETALING IN TERMIJNEN

1.   Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden.

2.   Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de Verhuizer zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de klant de bevoegdheid de betaling op te schorten.

3.   Indien de klant zijn verplichtingen ter zake van de betalingen niet nakomt heeft de Verhuizer de bevoegdheid zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk op te schorten.

ARTIKEL 10 - EINDAFREKENING

1.   De Verhuizer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de klant ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.

2.   Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).

3.   Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.

4.   De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de klant reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.

5.   Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

ARTIKEL 11 - OPSCHORTING VAN DE BETALING

1.   Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de klant het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

2.   Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de Verhuizer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

ARTIKEL 12 - NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING

1.   Indien de klant niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren.

Niettemin zendt de Verhuizer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en

artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de klant op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid

binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

2.   Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de Verhuizer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3.   De Verhuizer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 13 - GARANTIE

1.   De Verhuizer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan. Het voorgaande laat onverlet dat de Verhuizer ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.

2.   De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument binnen bekwame tijd schriftelijk aan de ondernemer zijn meegedeeld. Te laat klagen kan betekenen dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 14 - GESCHILLEN

1.   Geschillen tussen de consument en de Verhuizer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot het door de Verhuizer geleverde werk kunnen zowel door de consument als door de Verhuizer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

2.   Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de Verhuizer heeft ingediend.

3.   Nadat de klacht bij de Verhuizer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4.   Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Verhuizer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5.   De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.

Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6.   Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 15 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de Consumentenbond tot stand komen, indien en voor zover deze voortvloeien uit wijzigingen in wet- en regelgeving, ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden waarop deze voorwaarden betrekking hebben. In geval van zodanige wijzigingen worden deze eerst van kracht één maand nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd. De Organisatie voor Erkende Verhuizers, neemt de verplichting op zich om vastgestelde wijzigingen openbaar te maken.

ARTIKEL 17 - CITEERTITEL

De Algemene voorwaarden voor de uitvoering van kunnen worden aangehaald als AVHD 2015.

 
Scroll naar boven